اطلاعات ایمنی مواد

تعریفHSE

تعریفHSE: مخفف کلمات لاتین Health(بهداشت)، Safety( ایمنی) ، Environment ( محیط زیست) است و شامل همه حوزه های مربوط به بهداشت کار، ایمنی، آتش نشانی و محیط است. هدف از استقرار این سیستم بکارگیری کلیه استراتژی های لازم جهت به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط، انسان و موجودات می باشد و نیز افزایش اثرات مطلوب صنعت با تأمین...